Individuele Pensioentoezegging voor de zelfstandige bedrijfsleider (IPT)

Vrij Aanvullend Pensioensparen voor Zelfstandigen (VAPZ)

Individuele Pensioentoezegging voor de zelfstandige bedrijfsleider

 

Dankzij deze formule kan de bedrijfsleider voortaan zijn « all-informule » op maat bepalen. De voorwaarde die daarvoor moet worden vervuld, is dat hij een onafhankelijk mandaat moet uitoefenen (beheerder, administrateur, actieve vennoot) in een vennootschap met rechtspersoonlijkheid (BVBA, N.V., C.V., enz.) en dat hij minstens één keer per maand een vergoeding van de onderneming moet ontvangen.

 

Rentabiliteit

Verhoging van de rechtstreekse inkomsten of een vermogen voor het pensioen opbouwen?

Door de bijzonder voordelige belastingheffing wordt de verhoging gekoppeld aan de Individuele Pensioentoezegging slechts minimaal belast en krijgt u, op uw pensioenleeftijd, een beduidend hoger kapitaal dan datgene dat zou opgebouwd zijn met andere formules van loonsverhoging.

 

Aanvullende waarborgen

Naast het pensioenluik kan de zelfstandige dankzij de individuele pensioentoezegging z’n dekking aanvullen met bepaalde waarborgen, zoals:

Arbeidsongeschiktheid

U ontvangt iedere maand een vervangingsinkomen

Terugbetaling van de premies

De maatschappij kan de terugbetaling van de premies aan uw onderneming voorzien als u tijdelijk of permanent arbeidsongeschikt bent geworden.

– Kapitaal bij overlijden

De begunstigde(n) die u in uw contract aangeduid hebt, ontvangen een vooraf bepaald kapitaal mocht u voor uw pensioenleeftijd komen te overlijden.

– Kapitaal bij overlijden door ongeval

Een op voorhand aanvullend kapitaal wordt uitgekeerd aan de begunstigde(n) die in uw contract werden aangeduid mocht u komen te overlijden als gevolg van een ongeval.

 

Hypothecaire lening

U kunt de Individuele Pensioentoezegging gebruiken als waarborg of wedersamenstelling voor een hypothecaire lening als u beslist een in België gelegen onroerend goed te verwerven, bouwen of verbouwen.

 

De fiscale aspecten

De gestorte premies zijn fiscaal aftrekbaar als beroepskosten.

Beperking  : de 80%-regel

Deze regel bepaalt dat het volledige pensioen, d.w.z. de som van het wettelijk pensioen en van de aanvullende pensioenen (met uitzondering van de individuele levensverzekeringscontracten), niet meer mag bedragen dan 80% van het laatste normale bruto jaarloon.

Het VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen) telt mee voor de berekening van deze beperking.

Aangaande de stortingen: :

De premies worden niet beschouwd als voordelen van alle aard.

De premies van de hoofdwaarborgen (leven/overlijden) zijn onderworpen aan de verzekeringstaks van 4,40%.

De premies van de aanvullende waarborg “ongeval” zijn onderworpen aan de verzekeringstaks van 4,40%.

De premies van de aanvullende waarborg “arbeidsongeschiktheid” zijn onderworpen aan de verzekeringstaks van 9,25%.

Kapitaal bij leven op de einddatum, bij overlijden of bij pensioenleeftijd

Heffing van de RIZIV-bijdrage ten belope van 3,55% op het volledige kapitaal.

Toepassing van de solidariteitsbijdrage op het volledige kapitaal.

Belastingheffing op het kapitaal (uitgezonderd de winstdelingen) ten belope van 16,5% bij leven op de einddatum, vanaf de leeftijd van 60 jaar of op het ogenblik van het opnemen van het pensioen. Deze belastingheffing is van toepassing op het hoofdkapitaal na de RIZIV- en solidariteitsbijdragen.

De winstdelingen worden niet belast.

 

Back service

In het kader van een Individuele Pensioentoezegging kunnen er bijkomende stortingen worden verricht voor de reeds gepresteerde jaren om zo de niet gebruikte marge voorzien door de 80%-regel aan te vullen. Dit kan interessant blijken bij een stijging van het maandinkomen van de begunstigde of bij het laattijdig aangaan van een Individuele Pensioentoezegging

 

Geïnteresseerd?

In dat geval moeten we enkel nog samen bepalen wat u juist in uw plan wilt opnemen, rekening houdend met uw professionele en familiale situatie om het juiste evenwicht te vinden en een optimale benadering te bewerkstelligen.

Contacteer ons voor een afspraak om dieper te kunnen ingaan op de mogelijkheden die u worden aangeboden.