Overslaan naar hoofdinhoud

In overeenstemming met de wet van 30 juli 2013 en de bijbehorende koninklijke besluiten verstrekt ons kantoor u de volgende informatie:

I. INFORMATIE OVER ONS KANTOOR

=> ALGEMENE INFORMATIE

  • Ons kantoor is ingeschreven onder nummer 12685A in de categorie verzekeringsmakelaars in het register van verzekeringstussenpersonen dat wordt bijgehouden door de FSMA, waarvan het hoofdkantoor gevestigd is in de Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en dat kan worden geraadpleegd op www.fsma.be.
  • Les modes de communication à utiliser entre notre  bureau et le client, y compris le cas échéant, pour ce qui concerne la  souscription de contrats d’assurance sont : Courrier  rue François Vekemans 117, 1120 Bruxelles – Téléphone 02/732.41.10 – Fax 02/734.47.21 – Email vdv.conseil@vdvconseil.be.
  • De talen die door ons kantoor worden gebruikt zijn Frans, Engels en Nederlands.
  • Notre bureau fait de son mieux  pour vous satisfaire. En cas de problème ou de question, nous nous tenons à  votre disposition. La personne de contact en notre bureau est Mr Stéphane Blondeau (Email vdv.conseil@vdvconseil.be). Si vous aviez une plainte concernant notre prestation de  service que nous n’avons pas pu régler ensemble, vous pouvez contacter le  Service Ombudsman Assurances dont le siège est situé Square de Meeûs 35 à 1000  Bruxelles – Tél. 02/547.58.71 – Fax. 02/547.59.75 – info@ombudsman.aswww.ombudsman.as.
  • Algemene voorwaarden voor het verlenen van verzekeringsbemiddelingsdiensten. Zie de pagina "Algemene voorwaarden".

=> BELEID INZAKE BELANGENCONFLICTEN

In overeenstemming met de wet heeft ons kantoor een beleid inzake belangenverstrengeling ontwikkeld. Meer informatie over dit beleid is op verzoek verkrijgbaar. Het zal u worden toegestuurd op een duurzame drager.

=> GEÏNDUCEERD

Ons kantoor wordt beloond voor de verzekeringsbemiddelingsdiensten die het verleent in de vorm van commissies. Ons kantoor kan ook een vergoeding ontvangen die gekoppeld is aan de verzekeringsportefeuille die wordt aangehouden bij een bepaalde verzekeringsmaatschappij of aan de taken die ons kantoor namens die maatschappij uitvoert. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor.

 

II. INFORMATIE OVER DE SOORTEN DIENSTEN EN CONTRACTEN DIE ONS KANTOOR KAN AANBIEDEN

Ons kantoor biedt verzekeringsbemiddelingsdiensten aan. Deze diensten bestaan uit het geven van advies over verzekeringscontracten, het presenteren of aanbieden van verzekeringscontracten of het verrichten van andere werkzaamheden ter voorbereiding op of in verband met het sluiten van dergelijke contracten, of het assisteren bij het beheer en de uitvoering van dergelijke contracten. Ons kantoor is actief op een aantal gebieden.
Lijst van bedrijfstakken:
1. Ongevallen - 2. Ziekte - 3. Ziektebestrijding Landvoertuigen andere dan spoorvoertuigen - 4. Spoorvoertuigen - 5. Luchtvoertuigen - 6. Zee-, meer- en riviervoertuigen - 7. Vervoerde goederen, met inbegrip van koopwaar, bagage en alle andere eigendommen - 8. Brand en natuurelementen - 9. Andere schade aan eigendommen - 10. Motorvoertuigen te land - 11. R.C. luchtvoertuigen - 12. R.C. zee-, meer- en riviervoertuigen - 13. Algemene aansprakelijkheid - 14. Krediet - 15. Zekerheid - 16. Diverse geldelijke verliezen - 17. Rechtsbescherming - 18. Bijstand - 21. Niet unit-linked levensverzekeringen, met uitzondering van huwelijksen geboorteverzekeringen - 22. Huwelijks- en geboorteverzekering, niet gekoppeld aan beleggingsfondsen - 23. Levensverzekering, huwelijksverzekering en levensverzekering gekoppeld aan beleggingsfondsen Levensverzekering, opstal- en overlijdensverzekering gekoppeld aan beleggingsfondsen - 24. Doorlopende ziekteverzekering in Ierland en het Verenigd Koninkrijk - 25. Tontines Tontineverrichtingen - 26. Kapitalisatieverrichtingen - 27. Beheer van collectieve pensioenfondsen - 28. Verrichtingen als bedoeld in boek IV, titel 4, hoofdstuk I, van de Franse verzekeringswet. Verrichtingen die afhankelijk zijn van de duur van het leven van de mens, zoals omschreven of voorzien in de socialeverzekeringswetgeving, voorzover deze in overeenstemming met de wetgeving van een lidstaat door verzekeringsondernemingen voor eigen risico worden verricht of beheerd.

Informatie over de aard en de risico's van spaar- en beleggingsverzekeringen is beschikbaar in de financiële infofiches over levensverzekeringen en door op de onderstaande links te klikken:
- tak 21(http://www.wikifin.be/fr/thematiques/epargner-et-investir/assurance-vie-branche-21/assurance-epargne)
- tak 23(http://www.wikifin.be/fr/thematiques/epargner-et-investir/produit-dassurance-vie-de-la-branche-23/assurer-et-placer).

Menu


+32 (0)2 732 41 10
verzoeken om voorstellen
TA
Aankoop test