Tak 23

 

Verzekeringsfondsen (tak 23) zijn beleggingen waarvan het rendement gekoppeld is aan dat van één of meerdere beleggingsfondsen. Zo zijn er verzekeringsfondsen die gespecialiseerd zijn in aandelen, in obligaties, in liquiditeiten of in meerdere van deze producten tegelijk. Door in te schrijven bij een verzekeringsfonds investeert u dus onrechtstreeks op de Beurs. Dit betekent dat verzekeringsfondsen geen kapitaalbescherming en geen gewaarborgd rendement bieden. Het risico wordt volledig gedragen door de investeerder. Maar op lange termijn zijn het ook diezelfde producten die de mooiste rendementsperspectieven bieden, zonder dat dit echter gegarandeerd is! Verzekeringsfondsen richten zich dus tot een verwittigd publiek, dat bereid is (soms aanzienlijke) schommelingen te aanvaarden en dat over een perspectief van vele jaren beschikt (minstens 7 tot 10 jaar).

U kunt normaal gezien stortingen en opnemingen uitvoeren wanneer u dat wenst. Iedere nieuwe storting is onderworpen aan instapkosten (die bij VDV beperkt zijn) en waarop eveneens een taks geldt van 2%, die van kracht is op 01/01/2013. In geval van geldopneming zullen vele verzekeraars u tijdens de eerste jaren van de overeenkomst uitstapkosten aanrekenen. Sommige verzekeraars rekenen ook ieder jaar beheerskosten aan. Voor meer informatie met betrekking tot de kosten kunt u de financiële productinformatiefiche (op deze site) raadplegen. Aangezien er geen gewaarborgd rendement is, zijn de inkomsten niet onderworpen aan roerende voorheffing.

De verschillende profielen en risico’s

Naargelang uw leeftijd, verwachtingen, afbetalingen, familiale situatie, de omvang van uw vermogen, of ook nog in functie van uw doelstellingen, projecten of behoeften op korte of lange termijn… kunnen wij u gepersonaliseerde beleggingsformules aanbevelen, die aansluiten bij het risiconiveau dat het best bij u past:

  • Defensieve fondsen : u investeert hoofdzakelijk in obligaties (75 %) en minder in aandelen.
  • Neutrale fondsen : u investeert in gelijke delen in aandelen (50 %) en in obligaties (50 %).
  • Agressieve fondsen : u investeert hoofdzakelijk in aandelen (meer dan 75%).

Op lange termijn (minstens 10 jaar) raden we u aan te investeren in een aandelenfonds, aangezien aandelen vaak meer winst opleveren dan een obligatiefonds.

Opmerking :

Alle beschreven formules kunnen worden gecombineerd. Zo kunt u een formule met gewaarborgde rente (die uw basisinvestering waarborgt) perfect combineren met een riskantere oplossing die op lange termijn zeer interessante perspectieven met betrekking tot het rendement kan bieden.

Er bestaan eveneens Tak 23-producten met kapitaalgarantie op de eindvervaldag. Men spreekt dan van gestructureerde fondsen. De onderschrijvingsperiode van deze producten is beperkt in tijd. Ze garanderen over het algemeen minimum 100% van uw netto investering, en bij dit minimum wordt een bonus gevoegd waarvan de te verwachten hoogte dikwijls gekoppeld zal zijn aan de evolutie van een aandelenkorf, een beursindex of ook nog aan de evolutie van een of meerdere welbepaalde activiteitensector(s).

De looptijd van deze producten varieert vaak van 3 jaar tot 10 jaar. Sommige van deze fondsen zijn gebaseerd op een kapitalisatieformule, terwijl andere (zeldzamer) de uitkering van een « coupon » voorzien.

Deze investeringsproducten stellen u dus in staat zonder het minste risico te investeren in de beurs aangezien u de garantie hebt dat u uw inbreng zult terugkrijgen, wat er ook gebeurt. U profiteert van de stijging van de markten zonder te worden afgestraft door een plotselinge koerscorrectie.

Is een successieplanning door middel van verzekeringsproducten mogelijk?

Het antwoord is « ja ».

Een belangrijke troef van de Takken 21 en 23 is dat ze bepaalde voordelen bieden in het kader van een successieplanning.

De bedragen die voordien aan de kinderen werden gegeven kunnen door hen worden geïnvesteerd in een levensverzekering, zodat u op die manier toezicht kunt houden op de wijze waarop ze dit geld gebruiken vóór uw overlijden of het einde van de verzekeringsovereenkomst.

Bijvoorbeeld, via het systeem van tak 23.

Een woordje uitleg: tak 23 is een levensverzekering waarvan de premies in een beleggingsfonds worden gestort.

Nemen we als voorbeeld een vader die een aanzienlijk bedrag aan zijn zoon wil geven.

De zoon belegt het gekregen bedrag in een tak 23.

In het onderhavige geval is de zoon de verzekeringnemer en duidt hij zijn vader aan als verzekerde, dat wil zeggen: de persoon op wie het risico berust. En uiteraard duidt de zoon zichzelf aan als de begunstigde. Bij het overlijden van de vader is er geen enkel successierecht verschuldigd indien de vader minstens drie jaar na de schenking overlijdt of indien deze schenking gedaan werd door middel van een notariële akte in België.

Duidelijk gesteld kunt u dus aan de successierechten ontsnappen door over te gaan tot een handgift of een notariële schenking van roerende goederen. Voor dit soort schenking is de betaling van beperkte schenkingsrechten vereist, maar er zal geen enkel successierecht verschuldigd zijn indien de vader zou komen te overlijden binnen de 3 jaar na de schenking.

Om problemen te vermijden, is het aan te bevelen een bewijs van de datum van de schenking te bewaren.

Dit is maar een voorbeeld, er zijn ook andere regelingen mogelijk.

Fiscale wetgeving

Ten gevolge van de nieuwe fiscale wetgeving werd vanaf 01/01/2013 een taks van 2% ingevoerd op premies die worden gestort voor een individuele levensverzekering. Dit nieuwe stelsel heeft betrekking op tak 21- en tak 23-verzekeringen die worden afgesloten door natuurlijke personen en voor wie het risico gelegen is in België. Overeenkomsten van het type pensioensparen zijn uitdrukkelijk vrijgesteld. Het totale bedrag van de premie (alle lasten inbegrepen) dient als basis voor de taks.