Spaarverzekering (Tak 21)

Spaarverzekeringen (tak 21) zijn levensverzekeringen die op ieder moment een bescherming bieden van het kapitaal (zonder kosten en belastingen). Het rendement is samengesteld uit een gewaarborgde rentevoet en een facultatieve winstdeelneming (of bonus) die van het ene jaar op het andere variabel is. De gewaarborgde rentevoet is van toepassing voor een bepaalde duur (over het algemeen 8 jaar en een maand) op iedere storting. Deze rentevoet varieert tussen 0 % (bescherming van het kapitaal) en 3,75% (de maximale wettelijke rentevoet die op dat moment van kracht is). De toekenning van de winstdeelneming kan aan voorwaarden onderworpen zijn.
U bepaalt zelf de looptijd van uw belegging en het bedrag dat u wenst te investeren (er kan evenwel een minimum verlangd worden). U kunt opteren voor een eenmalige storting of voor al dan niet geprogrammeerde periodieke stortingen. Iedere nieuwe storting zal worden onderworpen aan instapkosten (beperkt bij VDV Conseil) en een taks van 2 %, die wordt toegepast sinds 01/01/2013. U kunt eveneens besluiten om gehele of gedeeltelijke opnemingen te doen, wanneer u dit wenst. Er kunnen u evenwel uitstapkosten worden aangerekend (over het algemeen tijdens de eerste jaren van uw overeenkomst) en sommige verzekeraars behouden zich bij uitstappen in bijzondere omstandigheden eveneens de mogelijkheid voor een bijkomende schadevergoeding te eisen. Ten slotte rekenen sommige verzekeraars ieder jaar beheerskosten aan. Voor meer inlichtingen betreffende de kosten, nodigen we u uit de financiële productinformatiefiches te raadplegen (beschikbaar op deze site).

U moet geen roerende voorheffing betalen indien de looptijd van uw belegging op het moment van de opneming langer is dan acht jaar of indien u tegelijkertijd een overlijdensverzekering hebt onderschreven met een waarborg van 130% van uw kapitaal. In de andere gevallen zullen de opbrengsten van uw belegging onderworpen zijn aan roerende voorheffing (tegenwoordig 30%). Onder opbrengsten wordt verstaan: het bedrag van de intresten dat het resultaat is van de kapitalisatie van de stortingen tegen een rentevoet van 4,75%.

Het kapitaal wordt aan de aangeduide begunstigde gestort bij leven op het moment dat de overeenkomst afloopt.
Bij overlijden vóór het einde van de overeenkomst, wordt het kapitaal uitgekeerd aan de aangeduide begunstigde.

Wanneer voor een spaarverzekering opteren?

Spaarverzekeringen en spaarrekeningen worden vaak tegen elkaar afgewogen, maar eigenlijk vullen ze elkaar eerder aan. De spaarrekening is flexibel. U kunt op ieder moment over uw geld beschikken, zonder kosten! Maar daar staat tegenover dat het rendement beperkt is. De spaarverzekering is minder flexibel, met name door de kosten en taksen die de eerste jaren doorwegen op het rendement. Maar op lange termijn is het rendement merkbaar hoger dan bij de spaarrekeningen.

Concreet beschouwd is een spaarrekening bijzonder geschikt om uit voorzorg geld te sparen dat u binnen handbereik wenst te houden, of als uw beleggingshorizon niet verder dan een paar jaar reikt. Indien u echter over een perspectief van vele jaren beschikt (minstens 5 tot 8 jaar) en u op zoek bent naar een belegging zonder risico, opteert u beter voor een spaarverzekering.

Welke spaarverzekering?

We onderscheiden gewoonlijk twee soorten spaarverzekeringen. Enerzijds deze die een gewaarborgde minimum rentevoet bieden (tegenwoordig over het algemeen tussen 0,01 en 1,00%). Deze verzekeringen zullen spaarders interesseren die ieder jaar absoluut een klein rendement willen ontvangen. Anderzijds zijn er de verzekeringen die enkel kapitaalbescherming bieden. Hiermee bedoelen we de verzekeringen met een gewaarborgde rentevoet van 0%. Het rendement hangt dus volledig af van de winstdeelneming die zal worden toegekend. Indien deze nul is, zal u dus niets krijgen. Een dergelijk scenario kan eens om de zoveel jaar niet worden uitgesloten, maar tegenover dit risico staat dat u een hoger rendement op lange termijn mag verwachten.