Pensioensparen

 

Principe en voordelen

Met deze verzekering van tak 21 kunt u een kapitaal opbouwen voor uw pensioen dankzij een flexibele spaarformule gekoppeld aan een fiscale gunstregeling.
In tegenstelling tot de bankformules biedt het pensioensparen een gewaarborgd rendement.

Stortingen en aftrekbaar maximum

De stortingen zijn vrij, minimum 5 stortingen uitgevoerd over 5 verschillende belastingjaren, waarbij elke storting minstens 5 jaar geïnvesteerd blijft, voor de inkomsten 2014 kunt u premies tot 950 € aftrekken, betaalbaar vóór 31 december.

Fiscaliteit en voorwaarden

U geniet een belastingvermindering van 30 à 35 %. Het precieze percentage hangt af van het bedrag van uw beroepsinkomen.
Voor elke overeenkomst onderschreven vóór 55-jarige leeftijd wordt de belasting ingehouden op de 60e verjaardag. Vanaf dan zullen de gestorte premies fiscaal aftrekbaar zijn en zullen ze geen voorwerp meer uitmaken van enigerlei belastingheffing.

Om aan pensioensparen te kunnen doen, moet u minstens 18 jaar oud zijn en mag u niet meer dan 64 jaar zijn bij de inwerkingtreding van het pensioenplan.
De looptijd mag niet minder dan 10 jaar zijn.

Waarborgen in geval van overlijden

De door u aangeduide begunstigden ontvangen het totaal van alle stortingen die u gedaan hebt, vermeerderd met de winstdeelneming.
U kunt tevens een minimum verzekerd kapitaal bepalen; in geval van overlijden ontvangen uw begunstigden dan een op voorhand vastgesteld kapitaal of het gespaarde bedrag, indien dit laatste hoger is.
Zolang het kapitaal bij overlijden hoger is dan het gespaarde bedrag, betaalt u een risicopremie die in mindering wordt gebracht van uw gespaard bedrag.

Gewaarborgd rendement

Het pensioensparen biedt een gewaarborgde rente vermeerderd met de eventuele winstdeelneming en elke gestorte premie geniet gedurende de volledige looptijd van de overeenkomst de gewaarborgde rentevoet in voege op het moment van de storting.