Welke lening kiezen ?

De meest interessante hypothecaire lening, dat is wat iedereen zoekt.

En alle kredietinstellingen beweren natuurlijk dat ze die hebben.

En wat wordt er trouwens precies bedoeld met “de meest interessante”! Wat is het belangrijkste ? Iedere maand zo weinig mogelijk betalen of ervoor zorgen dat de totale kost van de lening het laagst is over de volledige looptijd ? Het gaat hier om twee verschillende “filosofieën” die elk hun voordelen bieden.

Lening met terugbetaling via vaste maandelijkse aflossingen

In het geval van een lening met vaste maandelijkse aflossingen, lost men steeds hetzelfde bedrag af tijdens de volledige looptijd van de lening (welteverstaan op voorwaarde dat het gaat om een overeenkomst met vaste rentevoet). De maandelijkse aflossing omvat enerzijds de intrest en anderzijds de terugbetaling van het kapitaal. Het totale bedrag van de maandelijkse aflossing is constant, maar het aandeel van elk van deze twee elementen varieert: aanvankelijk is het bedrag van de intresten hoog en het gedeelte dat het kapitaal vertegenwoordigt miniem. Maar geleidelijk aan zal deze verhouding omkeren: de terugbetaling van het kapitaal zal dan het grootste deel van de maandelijkse aflossing vertegenwoordigen.

Lening met aflossing via gelijke kapitaalschijven

Een andere formule is de terugbetaling via gelijke kapitaalschijven. Hier is het gedeelte dat de terugbetaling van het kapitaal vertegenwoordigt constant tijdens de volledige looptijd van de overeenkomst. Het aandeel van de intresten varieert daarentegen: het is aanzienlijk in het begin, maar zal in de loop van de tijd kleiner worden, zodat de totale maandelijkse aflossing geleidelijk aan zal verlagen.

Lening op vaste termijn

Bij een lening op vaste termijn wordt het volledige kapitaal in één keer terugbetaald aan het einde van de lening. De maandelijkse aflossingen omvatten dus enkel intrest en geen enkele aflossing van kapitaal.

 

Kortingen ?

Bij sommige instellingen kunt u voorwaardelijke kortingen krijgen naargelang u bij de bank in kwestie een volledige of gedeeltelijke cliënt bent, spaarder bent of verzekeringen bij hen afsluit. Het gevaar bij dit soort systemen is dat de basisrentevoeten over het algemeen altijd hoger liggen dan bij de formules zonder verplichtingen en dat men een deel van of alle kortingen zou kunnen verliezen als men niet meer alle getrouwheidsvoorwaarden vervult. Wie kan er 15 of 20 jaar lang garant staan voor een optimale bankservice, de beste voorwaarden voor beleggingen en de voordeligste verzekeringen en service bij schadegevallen ?

Vrijheid – Vrijheid ? Aan ieder de keuze.

Wat te kiezen ?

De beste lening bestaat niet. Wat voor de een het beste is, zal dat niet voor de ander zijn. Niettemin kunnen we vaststellen dat de kortste leningen evenals deze waarbij in het begin het meeste kapitaal wordt terugbetaald, duidelijk minder duur uitvallen. Bovendien zullen zij de kredietnemer, die zijn maandelijkse aflossingen in de loop van de tijd zal zien dalen, in staat stellen nieuwe uitgaven op zich te kunnen nemen: studies van de kinderen, renovaties of inrichting van hun goed, enz. maar het is een feit dat de maandelijkse aflossingen zwaarder zullen zijn in het begin, dus op het moment waarop de kredietnemer over het algemeen denkt het meeste geld nodig te hebben.

Het is om die reden dat veel kredietnemers opteren voor de formule met dezelfde maandelijkse aflossingen, Dit is beter draagbaar in het begin van de overeenkomst. Ze gaan er bovendien van uit dat hun inkomsten in de loop van de tijd eerder zullen stijgen en dat bijgevolg de terugbetaling geleidelijk aan minder zwaar zal doorwegen in het huishoudbudget. Ze moeten echter rekening houden met een ander nadeel van de formule met vaste maandelijkse aflossingen: het terug te betalen saldo zal hoger zijn in geval van vervroegde terugbetaling, aangezien het kapitaalaandeel maar heel zwak vertegenwoordigd is tijdens de eerste jaren. Het onderstaande voorbeeld illustreert dit perfect. Aan u dus om te beslissen wat er voor u het belangrijkst is. De keuze is niet gemakkelijk, maar twijfel niet ons te contacteren voor een volledige analyse en het zoeken naar een oplossing die het best past bij uw behoeften en mogelijkheden.

Voorbeeld: looptijd 20 jaar – Geleend kapitaal 10.000 € – Vaste rentevoet 2 % (0,1652 % maandelijk rentevoet)

Gelijke kapitaalschijven, geleidelijk aan afnemende maandelijkse aflossingen Vaste gelijke maandelijkse aflossingen
1ste maandelijkse aflossing 58,19 € 50,51 €
60ste maandelijkse aflossing 54,13 € 50,51 €
120ste maandelijkse aflossing 50,00 € 50,51 €
180ste maandelijkse aflossing 45,87 € 50,51 €
240ste maandelijkse aflossing 41,74 € 50,51 €
Gemiddelde maand. aflossing 49,96 € 50,51 €
Schuldsaldo na 10 jaar 5.000,00 € 5.534,29 €

Gelijke kapitaalschijven

Gelijke kapitaalschijven

Vaste maandelijkse aflossingen

Vaste maandelijkse aflossingen

 

Investeringshypotheek (Tak 23)

Alles lenen door in de Beurs te investeren!

Een gemengde hypothecaire lening die wordt afgelost door een klassieke formule (vaste maandelijkse aflossingen) voor het fiscaal aftrekbare gedeelte en door middel van een kapitaal dat is samengesteld middels een investeringsproduct van tak 23, voor het verschil. Het volledige kapitaal kan eveneens samengesteld worden door investeringssparen. Waarom een investeringshypotheek ?

Waarom een investeringshypotheek ?

Gezien de lage rentevoeten die we de laatste jaren hebben gekend, kan het interessant zijn te speculeren op een rendement op middellange of lange termijn van de effectenbeurzen, dat hoger is dan de hypotheekrentevoeten. Om die reden kunnen de beleggingsfondsen van tak 23 tegenwoordig gebruikt worden als formule voor de samenstelling van kapitaal, om op die manier een hypothecaire lening af te lossen.

Kenmerken van een investeringshypotheek

Het luik “investeringskrediet” is samengesteld uit een lening op vaste termijn, in één keer terug te betalen op het einde, waarbij de cliënt tijdens de volledige looptijd van de lening enkel het aandeel aan intresten betaalt. Hij heeft daarbij de keuze tussen formules met variabele of vaste rentevoeten.

Voor wie is een investeringshypotheek bedoeld ?

De doelgroep van investeringshypotheken zijn kredietnemers die vertrouwd zijn met beursbeleggingen en die zich bewust zijn van de mogelijkheden die aandelen over langere tijd bieden. Het doel ervan is de terugbetaling van het kapitaal op vaste termijn, en tegelijkertijd ook het boeken van een meerwaarde en dus een aanvullend vermogen.

Voorbeeld

Loontrekkende kredietnemer en aankoop van een eerste woning.
Netto maandinkomen Mijnheer 2.231,00 €
Netto maandinkomen Mevrouw 1.488.00 €
Kinderen ten laste 2
Aankoopprijs 225.000,00 €
Geleend bedrag 187.500,00 €
Kadastraal inkomen van het goed 2.500,00 €
Aanvangslooptijd lening 20 jaar
Type rentevoet Vast

 

Deel 1 “Klassieke” lening, afbetaling via vaste maandelijkse aflossingen
Kapitaal 64.875,00 €
Looptijd 20 jaar
Rentevoet 2,00 %
Maand. aflossingen 327,65 €
Totale Looptijd (240 maanden) 78.636,32 €

 

Deel 2 Lening met terugbetaling kapitaal op het einde of vervroegd
Kapitaal 122.625,00 €
Looptijd 20 jaar
Rentevoet 2,00 %
Maandelijkse intresten 202,58 €
Totaal Intresten (240 maanden) 48.618,36 €
Deel 3 Sparen Tak 23 noodzakelijk voor wedersamenstelling van het kapitaal
Maandelijkse investering in een beleggingsfonds voor wedersamenstelling van het kapitaal op het einde of vervroegd
Door sparen : 416,08 € per maand
Met deze gespaarde sommen zal het geleende kapitaal volledig terugbetaald worden. De looptijd voor de weder-samenstelling zal afhangen van het resultaat van het fonds.
Totalen Vaste maandelijkse aflossingen
+ vaste termijn
+ sparen Tak 23
Geleend kapitaal 187.500,00 €
Looptijd 20 jaar
Totale maand. aflossingen 946,31 €
Totale looptijd (240 maanden) 227.114,40 €

Waarschuwing !

Aangezien levensverzekeringen die gekoppeld zijn aan investeringsfondsen niet genieten van het belastingvoordeel voor aflossing van het kapitaal (aangezien hier geen sprake van is), raden wij u aan van dit soort lening enkel gebruik te maken nadat u de afbetalingswijzen die u belastingvoordeel opleveren, hebt benut.

Het in Tak 23 wedersamengestelde deel garandeert geen rendement noch de waarde aan het einde van de overeenkomst. Naargelang de evolutie van de beurs kan dit deel dus lager, gelijk of hoger zijn dan het kapitaal dat moet worden wedersamengesteld. Een kredietnemer die dit type lening afsluit, dient zich dus bewust te zijn van de risico’s die inherent zijn aan beursbeleggingen!

Als het gemiddelde rendement van het (of de) aandelenfonds(en) van tak 23 lager is dan de hypothecaire rentevoet, zal het kapitaal niet volledige wedersamengesteld worden. In dat geval zal de kredietnemer hetzij aanvullen met zijn eigen middelen of een verlenging van de aanvankelijke looptijd van de lening aanvragen.

PS: De gespaarde middelen worden verdeeld over een meerdere compartimenten omvattend beleggingsfonds.

Door iedere maand 416,08 € te sparen in een Tak 23 kapitalisatiefonds, zou het kapitaal van 122.625 € terugbetaald zijn (zorgvuldige reconstitutie rentevoet van 2 % aangezien de huidige economische situatie)
na 18 jaar en 5 maanden met een gemiddeld kapitalisatiepercentage van 3,00% waarbij het kapitaal zou bedragen: 136.331,81 €
na 17 jaar en 2 maanden met een gemiddeld kapitalisatiepercentage van 4,00% waarbij het kapitaal zou bedragen: 151.881,54 €
na 16 jaar en 1 maand met een gemiddeld kapitalisatiepercentage van 5,00% waarbij het kapitaal zou bedragen: 169.533,55 €
Indien het resultaat van het fonds daarentegen bijvoorbeeld slechts 1.50% bedraagt, zal het kapitaal na 20 jaar slechts bedragen: 116.390,47 €
U moet dan het verschil bijleggen door middel van uw eigen spaargeld of een verlenging van de lening aanvragen.

Eenvoudigheidshalve is het bovenstaande voorbeeld gebaseerd op een vaste rentevoet, maar alle variabiliteitsformules zijn toegelaten.

Wat zijn de troeven van een investeringshypotheek ?

Een investeringshypotheek stelt de cliënt in staat regelmatig te sparen op middellange of lange termijn in investeringsfondsen met een hoog rendementspotentieel en op die manier een aanvullend kapitaal samen te stellen waarover hij na afloop van de hypotheek vrij kan beschikken. Indien het rendement effectief hoger is dan het rendementspercentage dat bij aanvang werd ingeschat, zal de cliënt na afloop beschikken over een extra bedrag.

De cliënt zal ook kunnen opteren voor een vervroegde terugbetaling van zijn hypothecaire lening. Wat betreft de samenstelling van het kapitaal, zijn de beleggingsmogelijkheden gewaarborgd van een uitstekend rendement.

Bovendien kan de cliënt op ieder moment overstappen van het ene fonds naar het andere.

Moet u bang zijn dat de Beurs zakt ?

Aangezien het gespaarde aandeel constant is, zal een beursdaling de cliënt in staat stellen meer aandelen te kopen. Op lange termijn beschouwd, is de Beurs altijd de beste belegging geweest!

Conclusie

Een investeringshypotheek vormt een opportuniteit en een risico.