Vermindering voor een sociale hypothecaire lening in de vorm van een ecolening

De registratierechten worden teruggebracht naar 0 % indien de hypotheek wordt gevestigd tot zekerheid van een sociaal hypothecair krediet of een sociale hypothecaire lening in de vorm van een ecolening, toegekend:

– door de Waalse Maatschappij voor Sociaal Krediet en de Loketten voor Sociaal Krediet

– of door het Huisvestingsfonds voor Kroostrijke Gezinnen in Wallonië

Een ecolening is een lening die bestemd is voor de uitvoering van energiebesparende werken en werken voor de installatie van hernieuwbare energie.

Er is een algemeen vast recht van 25€ verschuldigd.

Deze nieuwe maatregel is van kracht geworden op 1 januari 2009.

 

Wat is een “ecolening”?

Dit betreft “sociale” hypothecaire leningen die bestemd zijn voor de financiering van energiebesparende investeringen in de woning.

De volgende werken kunnen worden gefinancierd door middel van een ecolening: werken ter bevordering van rationeel energiegebruik, werken bestaande uit de plaatsing van een performant verwarmingssysteem op stookolie of propaangas en isolatiewerken.

De rentevoet die van toepassing is op de ecolening is vastgesteld op 0,0000 % per maand, hetzij 0,000 % per jaar.

 

Voorwaarden voor een natuurlijke persoon om te kunnen genieten van een “ecolening”:

De aanvrager moet op de datum van opening van het leningsdossier al 5 jaar eigenaar zijn van het gebouw dat het voorwerp uitmaakt van de ecolening en hij moet er op diezelfde datum ook zijn hoofdverblijfplaats gevestigd hebben.

– Een ecolening kan enkel worden toegekend voor een woning waarvoor de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag werd ingediend vóór 1 december 1996.

– De in aanmerking te nemen kosten van de werkzaamheden in het kader van de toekenning van een ecolening moeten minstens 2.500 EUR incl. btw bedragen.

– De in aanmerking te nemen kosten van de werkzaamheden in het kader van de toekenning van een ecolening omvatten de uitgaven en prestaties die eigen zijn aan de werken.
Het bedrag van de ecolening mag niet hoger zijn dan 100 % van de kostprijs van de energiebesparende werken, vermeerderd met de kosten, met een maximum van 30.000 EUR.

– De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een geregistreerd aannemer, behalve voor de isolatiewerken van het dak die door de aanvrager mogen worden verricht.

– De ecolening moet gewaarborgd worden door een hypothecaire inschrijving genomen in eerste of tweede rang, ten gunste van het Fonds (behalve indien het ontleende bedrag niet hoger is dan 10.000 EUR).

– De hypothecaire lening moet tevens gewaarborgd zijn door een tijdelijk verzekeringscontract bij overlijden met afnemend kapitaal en met een eenmalige premie ten gunste van het Fonds, dat de premie ter aanvulling van de lening kan voorschieten.

– De aanvrager moet door een bijzondere clausule zijn wedde, salaris of ander vervangingsinkomen ten belope van alle opeisbare bedragen overdragen aan het Fonds. Het Fonds kan zich ook het recht voorbehouden om de toekenning van een lening te laten afhangen van elke andere garantie die het nuttig zou achten.

– Het Fonds gaat over tot de energie-expertise van het gebouw dat het voorwerp uitmaakt van de ecolening om de lijst op te stellen van de werkzaamheden en, in voorkomend geval, de volgorde van hun voorrang, die aan de hand van een ecolening gefinancierd kunnen worden. In geval van vastgestelde fraude uit hoofde van de lener is hij gehouden tot de terugbetaling van de eventueel geïnde premie(s).

 

Looptijd van de ecolening?

De looptijd van de ecolening wordt bepaald in functie van de bestaansmiddelen van het gezin en de leeftijd van de aanvrager en is maximum 10 jaar. De looptijd is zodanig dat de ecolening volledig afgelost is wanneer de lener de leeftijd van zeventig jaar bereikt (behoudens uitzonderlijke gevallen).