Vermindering voor aankopen met een sociale hypothecaire lening

De tarieven worden teruggebracht naar 10 en 5% voor de verkoop van onroerende goederen op voorwaarde dat de koper een “sociale” hypothecaire lening verkrijgt, d.w.z.:

– ofwel een hypothecair krediet van de Société wallonne du Crédit social (Waalse Maatschappij voor Sociaal Krediet) en van de Guichets du Crédit social (Sociale Kredietloketten),

– ofwel een hypothecaire lening via het Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie (Huisvestingsfonds voor Kroostrijke Gezinnen in Wallonië)..

Opgelet, de vastgestelde inkomensniveaus om te kunnen genieten van een sociale hypothecaire lening werden geïndexeerd op 1 januari 2011. Informeer u!

 

Het hypothecair krediet toegekend door de Waalse Maatschappij voor Sociaal Krediet

De WMSK (SWCS) is een organisme van openbaar belang dat het sociaal hypothecair krediet in Wallonië toekent, financiert en beheert dankzij de hulp en dekking van het Waalse Gewest.

Haar taak is iedereen de mogelijkheid te bieden een eerste woning in Wallonië te kopen, te bouwen of te renoveren. Er wordt rekening gehouden met het inkomen van de aanvrager voor de toekenning van de lening.

Onder sociaal hypothecair krediet wordt verstaan de per hypotheek gewaarborgde kredietopeningen en de per hypotheek gewaarborgde leningen met het oog op de financiering van:

a) de bouw, de aankoop, de renovatie, de herstructurering, de aanpassing, de instandhouding, de verbetering of het behoud van de eigendom over een eerste woning in het Waalse Gewest bestemd voor persoonlijke bewoning door de leners;
b) de afbetaling van bijzonder kostbare hypotheekschulden aangegaan tot dezelfde doeleinden als degene bedoeld in a);
c) de uitvoering van energiebesparende werken en werken voor de installatie van hernieuwbare energie;
d) de financiering van de enige levensverzekeringspremie(s) bestemd om de leners te dekken in het kader van die verrichtingen.

Wat zijn de voorwaarden voor de toekenning van de lening?

– Het moet gaan om de eerste woning van de aanvrager(s)
– Die woning moet gelegen zijn in het Waalse Gewest
– Die woning moet bestemd zijn voor persoonlijke bewoning door de aanvrager(s)
– De aanvrager moet minstens 18 jaar (of ontvoogd) zijn
– De looptijd van het krediet varieert van 10 tot 30 jaar. De looptijd wordt berekend in functie van het huidige maandelijkse netto-inkomen en de leeftijd van de lener.
– Het krediet moet volledig terugbetaald zijn op 70-jarige leeftijd.
– De verkoopwaarde van de woning mag niet hoger zijn dan 191.000 €. Deze waarde mag worden verhoogd in gebieden met een hoge of zeer hoge vastgoeddruk.
– Een overzicht van de netto belastbare inkomens en de rentevoeten.
– De aanvrager moet een schuldsaldoverzekering onderschrijven.

Tot de volledige afbetaling van het hypothecair krediet verbindt de lener zich ertoe om:

– de woning als hoofdwoning te betrekken;
– er geen beroepsactiviteit uit te oefenen zonder het voorafgaande schriftelijke akkoord van de Maatschappij of het Loket;
– de woning niet te bestemmen voor een bedrijvigheid die in strijd zou zijn met de openbare orde of de goede zeden;
– de woning voor haar totale waarde tegen brand, waterschade, bliksem en ontploffing te verzekeren bij een verzekeringsmaatschappij van één van de lidstaten van de Europese Unie en de verzekeringspremies geregeld te betalen;
– de bouw-, renovatie-, herstructurerings-, aanpassings-, instandhoudings- en verbeteringswerken alsook de werken m.b.t. de bewaring van de eigendom over de woning binnen 2 jaar na ondertekening van de leningsakte uit te voeren;
– de afgevaardigden van de Maatschappij of het Loket de woning te laten bezichtigen;
– de woning niet te verkopen, noch geheel noch gedeeltelijk te verhuren, behalve met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Maatschappij of het Loket.

Waar kan ik terecht voor informatie?

Voor informatie kunt u contact opnemen met één van de loketten.

U kunt het loket van uw keuze contacteren via een gratis nummer (per provincie en per gemeente): 0800/25.400

Meer info?

Alle praktische informatie vindt u terug op de site van de SWCS.

 

De hypothecaire lening toegekend door het Huisvestingsfonds voor Kroostrijke Gezinnen in Wallonië

De leningen worden toegekend voor de bouw, de aankoop, de renovatie, de herstructurering, de aanpassing, de instandhouding, de verbetering, het behoud van een woning, de terugbetaling van kostbare schulden die daartoe werden aangegaan, of de uitvoering van energiebesparende werken en werken voor de installatie van hernieuwbare energie.

Wat zijn de voorwaarden voor de toekenning van de lening?

– De aanvrager moet minstens 18 jaar (of ontvoogd) zijn)
– Het gezin moet minstens drie kinderen ten laste hebben.
– Het moet gaan om een eerste woning
– Het onroerend goed moet in het Waalse Gewest gelegen zijn
– De verkoopwaarde van het onroerend goed mag niet hoger zijn dan 191.000€ (bij 3 kinderen) tot 238.750€ (bij 8 kinderen). Deze waarden kan met 5 à 10% worden verhoogd in gebieden met een hoge of zeer hoge vastgoeddruk.
– Raadpleeg de rentevoeten
– Het onroerend goed moet verzekerd zijn.

Waar kan ik terecht voor informatie?

Er bestaan 3 provinciale secretariaten die gevestigd zijn in Luik, Bergen en Namen, alsook een permanente dienst die gans Wallonië dekt.

Meer info?

Alle praktische informatie vindt u terug op de site van het Fonds  en u kunt er ook een simulatie uitvoeren.

Adres van het Fonds : Rue de Brabant, 1 te 6000 Charleroi
Tel.: 071/207 711
Fax: 071/207 756
E-mail: Contact@flw.be