Abattement van registratierechten in Brussel

Abattement van registratierechten in Brussel

(van toepassing sinds 01/01/2003) http://www.brunot.be/F353.htm

Het abattement houdt een vermindering van de belastbare grondslag in:
De registratierechten (tegen een percentage van 12,5%) worden enkel berekend op het gedeelte van de prijs dat het bedrag van het abattement overschrijdt.

Bedrag van het abattement

Het normale abattement is 60.000 € bij verwerving van een woning:

Voorbeelden:

 • voor een studio van 30.000 €, zal er geen evenredig recht hoeven te worden betaald.
 • Voor een appartement van 80.000 €, zullen de rechten worden berekend tegen een percentage van12,5 % op 20.000 € (80.000 € – 60.000 €)

Dit wordt zelfs verhoogd tot 75.000 € in bepaalde prioritaire zones, meer bepaald de ruimten voor de versterkte ontwikkeling van de huisvesting en stadsvernieuwing, zoals aangegeven in het Gewestelijk Ontwikkelingsplan.

Om de zones in kwestie te vinden:

 • Het nieuwe Gewestelijk Ontwikkelingsplan en de desbetreffende kaarten werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 15 oktober 2002.
 • U kunt eveneens de kaarten raadplegen op de site irisnet van het Brussels Gewest, op de pagina’s die zijn gewijd aan renovatiepremies. Op deze kaarten zijn de verschillende wijken te zien. De kaarten zijn echter slechts indicatief, bijkomend opzoekwerk is absoluut noodzakelijk.

Voorwaarden waaraan moet worden voldaan

Het abattement kan worden verkregen voor ieder onroerend goed (een kleine studio, een loft of een herenhuis…), voor zover alle kopers aan de volgende voorwaarden beantwoorden.

 • Huisvesting in Brussel
  De te verwerven woonst moet zich in één van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevinden.
 • Kopers “natuurlijke personen”.
  De kopers moeten natuurlijke personen zijn. Het abattement zal dus niet gelden voor vennootschappen, vzw’s, openbare instellingen, enz….
 • Een tot bewoning aangewend of bestemd onroerend goed. Het abattement kan niet van toepassing zijn voor de verwerving van een bouwgrond. Het kan daarentegen wel worden toegepast op de waarde van de grond in het kader van de aankoop van een nieuw opgetrokken appartement of een appartement op plan.
 • De verwerving betreft een geheelheid in volle eigendom.
  De regels van het abattement kunnen niet worden toegepast op de verwerving van een deel van een onroerend goed, vruchtgebruik of naakte eigendom. Dit is eveneens het geval wanneer de verkoper zich een zakelijk recht van bewoning voorbehoudt.
 • Enkel voorbehouden voor “verkoop”. Het abattement is enkel van toepassing voor “verkoop”. Andere regelingen (schenkingen, ruilen, delen, …) zijn uitgesloten van de gunstregeling van het abattement.
 • Enige woning Geen enkele van de kopers mag op de datum van de overeenkomst tot verwerving (dat wil zeggen op het moment van het compromis tot aankoop) de geheelheid in volle eigendom hebben van een ander onroerend goed dat geheel of gedeeltelijk tot bewoning is bestemd.

Indien de verwerving door meerdere personen wordt gedaan, mogen zij bovendien op voormelde datum geen gezamenlijk bezit hebben van de geheelheid in volle eigendom van een ander onroerend goed dat geheel of gedeeltelijk tot bewoning is bestemd.
In het buitenland gelegen en tot bewoning aangewende goederen komen niet in aanmerking. Goederen die gelegen zijn in andere Belgische gewesten (in Vlaanderen of in Wallonië) komen daarentegen wel in aanmerking.

 • Gelijktijdige verkoop van de oude woonst en aankoop van een nieuwe: opgelet!. In geval van verkoop van een vorige woning, met een clausule van eigendomsoverdracht die is uitgesteld tot de datum van de akte, zal het abattement op een nieuwe verwerving slechts mogelijk zijn indien op het moment van het compromis tot aankoop van de nieuwe verworven woning de authentieke verkoopakte reeds heeft plaatsgevonden (en indien de eigendomsoverdracht van de andere woning bijgevolg reeds is uitgevoerd).
 • Gelijktijdige verwerving van meerdere woningen: In het geval waarbij de koper, in hetzelfde compromis, twee woningen verwerft, zal hij kunnen genieten van het abattement voor één daarvan op voorwaarde dat hij in zijn aankoopakte duidelijk aangeeft welke van de twee woningen zal worden aangewend als zijn hoofverblijfplaats en hij voor deze woning het abattement aanvraagt.
 • Uitzondering: het abattement “door middel van teruggave”. Indien de kopers andere onroerende goederen bezaten waardoor ze niet van het abattement konden genieten, en als zij deze verkopen binnen de twee jaar vanaf de datum van de registratie van hun nieuwe aankoop, zullen ze alsnog het bedrag van de vermindering waarvan ze hadden kunnen genieten door toepassing van de regels van het abattement, kunnen recupereren.
 • Aanwending van de nieuwe woonst als hoofdverblijfplaats binnen de 2 jaar De woonst zal door de koper worden aangewend als zijn hoofdverblijfplaats binnen de twee jaar vanaf de datum van de registratie van de verwerving en ten laatste binnen de twee jaar na de uiterste datum om deze correct bij de registratie aan te melden.
 • Hoofdverblijfplaats te Brussel gedurende minstens 5 jaar
  De koper(s) moet(en) zijn/hun hoofdverblijfplaats in het Goed tijdens een periode van vijf ononderbroken jaren. Deze termijn van vijf jaar begint te lopen vanaf de datum waarop de hoofdverblijfplaats wordt gevestigd op het adres van de ligging van het onroerend goed, dus in principe vanaf de datum van inschrijving in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister.