Wettelijke vermeldingen

 Algemene opmerkingen over de Procedure & Persoonlijke levenssfeer:

 

Procedure

 • Voor het indienen van een kredietaanvraag of het aangaan van een verzekering moeten wij uiteraard gegevens aan kredietinstellingen, verzekeraars en/of aan herverzekeraars overmaken. Deze gegevens vallen onder het bankgeheim en medisch beroepsgeheim. Ons bureau verbindt zich er dus toe om de verkregen inlichtingen noch volledig noch gedeeltelijk mee te delen aan wie dan ook, behalve aan instellingen die erkend zijn als kredietverstrekker of verzekeraar.
 • Wanneer wij een berekeningssimulatie of een voorstel inzake hypothecaire lening overmaken aan een klant, vermelden wij de datum van de rentevoeten en de geldigheidsduur ervan (vele instellingen wijzigen hun rentevoeten wekelijks).
 • Bij hypothecaire leningen verschilt de geldigheidsduur (en dus de rentevoet) van instelling tot instelling. Zo is een kredietaanbod bijvoorbeeld twee maanden geldig bij ELANTIS tegenover drie maanden bij AXA … VDV CONSEIL verbindt zich ertoe haar klanten in te lichten over de mogelijkheden tot herziening van de rentevoeten (als deze dalen natuurlijk) tijdens de geldigheidsduur van de offertes.
 • De verstrekte gegevens stellen ons ook in staat onze klanten op de hoogte te houden van producten en diensten die aangepast zijn aan hun behoeften. Indien een klant geen gebruik meer wil maken van deze dienst, kan hij deze gewoon annuleren door het activeren van de link in de ontvangen mail. De klant heeft het recht op inzage en, in voorkomend geval, op verbetering van zijn gegevens; hij kan ook via mail of brief vragen om de betrokken gegevens te wissen. De informatie en rentevoeten die worden weergegeven op de site van VDV CONSEIL zijn voorbehouden aan personen gevestigd in België en waarvan het inkomen wordt uitgekeerd in België of in het Groothertogdom Luxemburg. Onze site verstuurt geen « cookies » naar haar bezoekers. Er dient wel opgemerkt te worden dat wij voor onze bezoekstatistieken geabonneerd zijn bij Estat die « cookies » gebruikt voor het tellen. Geen dossierkosten… bij verkoop op afbetaling (VOA: financiering) of lening op afbetaling (LOA: persoonlijke lening) worden dossierkosten verboden door een wettelijke bepaling. De verantwoordelijke van het bestand is Stéphane Blondeau, te contacteren via mail vdv.conseil@portima.be of via elk ander communicatiemiddel.

 

Persoonlijke levenssfeer

 • De aan ons verstrekte persoonsgegevens worden gebruikt voor het opstellen van gepersonaliseerde offertes en om ons ervan te vergewissen dat de aanvraag haalbaar is. Deze aanvragen worden nooit doorgegeven aan derden voor commerciële doeleinden. Indien de persoon lid is van Test-Aankoop worden de gegevens doorgestuurd naar deze organisatie die deze zal gebruiken voor beheerdoeleinden; de persoon kan haar gegevens raadplegen en, in voorkomend geval, laten verbeteren, door zich te richten tot Test-Aankoop CV, Hollandstraat nr. 13 te 1060 Brussel.
 • De gegevens voor effectieve aanvragen, hetzij voor een lening, hetzij voor een verzekering, moeten wij uiteraard overmaken aan de desbetreffende onderneming. Deze materie valt onder het bankgeheim en het medisch beroepsgeheim voor wat betreft de Schuldsaldoverzekeringen.
 • Marketingbeleid: zoals vermeld zullen de verzamelde gegevens nooit worden doorgegeven aan derden voor commerciële doeleinden. Wij behouden ons het recht voor om onze klanten informatie te bezorgen over hun dossier wanneer zij dit nuttig achten.
 • Toegangsrecht: de betrokken persoon beschikt over een individueel recht tot toegang en rechtzetting van de gegevens en kan tevens – via e-mail of brief – vragen om de betrokken gegevens te wissen. Bijkomende inlichtingen kunnen worden verkregen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Hoogstraat 139, 1000 Brussel, Tel.: +32(0)2/213.85.40. Onze activiteit is onderworpen aan vele wetten, controlediensten en wetgevingen inzake de F.S.M.A..: Commissie voor het Bank-, Financie- en Verzekeringswezen: http://www.cbfa.be/nl/index.asp Ministerie van Economische Zaken http://www.economie.fgov.be/ , de activiteit “hypothecaire lening” wordt beheerst door de wet van 04/08/1992 http://www.cbfa.be/nl/hk/wg/pdf/law_04-08-1992.pdf, de lening op afbetaling valt onder de wet op het consumentenkrediet, de wet op de bemiddeling en distributie van verzekeringen  http://www.cbfa.be/nl/vt/bbd/wg/pdf/law_22-03-2006.pdf ; de wet met betrekking tot de preventie van het gebruik van het financiële systeem teneinde kapitalen wit te wassen  http://www.admin.ch/ch/f/rs/9/955.0.fr.pdf

Klachten

 • Houder van de bestanden.
  De verantwoordelijke is Stéphane Blondeau. Indien zou blijken dat één van onze klanten ondanks al onze inspanningen een klacht heeft over de behandeling van zijn aanvraag voor een kredietaanbod of over de afsluiting van zijn kredietaanbod , moet hij niet twijfelen ons dit te melden middels een schrijven gericht aan VDV Conseil, Frans Vekemansstraat 117 te B 1120-Brussel, België. U mag een antwoord verwachten binnen de 5 werkdagen.

 

Regeling van geschillen

 • VDV CONSEIL verbindt zich ertoe geschillen die zouden kunnen ontstaan tussen haar klant en de makelaar en/of de financier in der minne op te lossen.
 • Onze rol van makelaar stopt niet bij de afsluiting van het contract. Indien een klant een probleem of geschil zou hebben met de kredietgever tijdens de contractperiode, moet hij ook niet twijfelen contact op te nemen met VDV CONSEIL voor het bekomen van inlichtingen of hulp.