Overslaan naar hoofdinhoud

Ons kantoor is gehouden tot het naleven van de « AssurMiFID-gedragsregels »
en deelt u in u dit verband volgende informatie mee:

1. AANGEBODEN PRODUCTEN EN DIENSTEN 

1.1. Informatie over begrip verzekeringsbemiddeling
« Ons kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, dwz.  de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten,  het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het  sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van  verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de  uitvoering ervan ».

1.2. Nummers van de takken en de titulatuur
1: Ongevallen; 2: Ziekte; 3: Voertuigcasco met uitzondering van rollend  spoorwegmaterieel; 4: Casco rollend spoorwegmaterieel; 5: Luchtvaartuigcasco;  6: Casco zee- en binnenschepen; 7: Vervoerde goederen met inbegrip van  koopwaren, bagage en alle andere goederen; 8: Brand en natuurevenementen; 9:  Andere schade aan goederen; 10: BA motorrijtuigen; 11: BA luchtvaartuigen; 12:  BA zee- en binnenschepen; 13: Algemene BA; 14: Krediet; 15: Borgtocht; 16:  Diverse geldelijke verliezen; 17: Rechtsbijstand; 18: Hulpverlening; 21:  Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van  bruidsschat- en geboorteverzekeringen; 22: Bruidsschat- en  geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen; 23: Levens-  bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen; 26:  Kapitalisatieverrichtingen; 27: Beheer van collectieve pensioenfondsen.

1.3. Polisvoorwaarden (in een later stadium wordt de mogelijkheid  voorzien om alle polisvoorwaarden    publiek te raadplegen)

2. INFORMATIE OVER HET BELANGENCONFLICTENBELEID 

« De AssurMiFID-gedragsregels leggen ons kantoor op om een schriftelijk  beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten. Hieronder kan u  meer informatie terugvinden over hoe ons kantoor hieraan invulling geeft ».
2.1 Wetgevend kader Vanaf 30 april 2014 zijn de « AssurMiFID  –gedragsregels » van kracht. Zij vinden hun wettelijke basis in de wet van  30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële  producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse  bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing  van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het  toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de  verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet  vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten,  wat de verzekeringssector betreft.   Overeenkomstig deze gedragsregels is ons kantoor gehouden om een  schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten bij  het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling. De wettelijke regeling  omtrent belangenconflicten is een aanvulling op de algemene MiFID-grondwet.  Deze grondwet wordt door ons kantoor geëerbiedigd door zich loyaal, billijk en  professioneel in te zetten voor de belangen van de klant bij het verlenen van  diensten van verzekeringsbemiddeling.   2.2 Welke belangenconflicten?   Met het oog op ons belangenconflictenbeleid heeft ons kantoor in een  eerste stap de mogelijke belangenconflicten in ons kantoor geïdentificeerd.   Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen (1) ons kantoor en haar  verbonden personen en een klant of (2) tussen meerdere klanten onderling. Het  beleid inzake belangenconflicten houdt rekening met de eigen kenmerken van ons  kantoor en haar eventuele groepsstructuur.   Bij de beoordeling naar mogelijke belangenconflicten heeft ons kantoor  de situaties in kaart gebracht waarbij een aanzienlijk risico bestaat dat de  belangen van de klant worden geschaad.
Het gaat om:

 • Situaties waarbij winst wordt gemaakt ofverlies wordt geleden ten koste  van de cliënt;
 • Situaties waarbij ons kantoor een ander belang heeft bij het resultaat  van de dienst of transactie;
 • Situaties met een financiële drijfveer om andere cliënten te laten  voorgaan;
 • Situaties waarbij hetzelfde bedrijf als de cliënt wordt uitgeoefend;
 • Situaties waarbij ons kantoor een vergoeding ontvangt van een andere  persoon dan de cliënt voor de geleverde diensten van verzekeringsbemiddeling.
 • Situaties waarbij ons kantoor deelnemingen van minstens 10% bezit in  stemrechten of van het kapitaal van de verzekeringsonderneming(en);
 • Situaties eigen aan ons kantoor: vb groepsstructuren

2.3 Welke maatregelen neemt ons kantoor?   Ons kantoor neemt heel wat maatregelen om ervoor te zorgen dat het  belang van de klant primeert.   Het gaat onder meer om:

 • Een interne instructienota;
 • Een aangepast verloningsbeleid;
 • Een beleid dat erop toeziet dat de verbonden personen enkel bemiddelen  m.b.t. verzekeringsovereenkomsten waarvan zij de essentiële kenmerken kennen en  in staat zijn om aan de cliënten toe te lichten;
 • Een beleid dat het recht voorbehoudt van ons kantoor om bij ontstentenis  van een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict de gevraagde  dienstverlening te weigeren met het uitsluitende doel de bescherming van de  belangen van de klant;
 • Een regeling inzake het ontvangen van voordelen;
 • Een beleid dat erop toeziet dat alle informatie die onze verbonden  personen verstrekken correct, duidelijk en niet misleidend is.

Indien noodzakelijk zal het beleid inzake belangenconflicten van ons  kantoor aangepast en/of geactualiseerd worden.

2.4 Wat is de  procedure? http://www2.brocom.be/files/ibp/procedure_belangenconflictenbeleid.png

2.5 Specifieke transparantie
Wanneer in een concrete situatie onze maatregelen onvoldoende garantie  zouden kunnen bieden, zal u geïnformeerd worden door ons kantoor over de algemene  aard en/of de bronnen van het belangenconflict, zodat u een weloverwogen  beslissing kan nemen. U kan steeds met ons contact op nemen voor meer  informatie – Tel 02/732.41.10 – Fax 02/734.47.21 – Email vdv.conseil@vdvconseil.be

3. VERGOEDING 

« Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in  beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van  de premie die u als klant betaalt.   Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de  verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de betreffende  verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door ons kantoor.  Voor meer informatie contacteer ons kantoor. In het andere geval ontvangen wij voor onze  diensten van verzekeringsbemiddeling een vergoeding van u als klant. »


Ons kantoor in ingeschreven in het register van de  verzekeringstussenpersonen dat wordt bijgehouden door de FSMA, te 1000  Brussel, Congresstraat 12-14 en is terug te vinden op www.fsma.be.    Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons  kantoor. Wij zijn steeds bereikbaar via telefoon of e-mail.    Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen (www.ombudsman.as) te 1000 Brussel,de Meeûssquare 35, tel.  02/547.58.71 – fax. 02/547.59.75 – info@ombudsman.as


* wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de  afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de  FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels  voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002  betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op  de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet  vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten,  wat de verzekeringssector betreft.

Menu


+32 (0)2 732 41 10
verzoeken om voorstellen
TA
Aankoop test